به وضوح یکی از مهمترین مشکلات نسل ما (که با روند فعلی مطمئنا وضع نسل بعد بدتر خواهد بود!) "تنبلیست" ...
و این تنبلی در مقابل بدو بدو کردن و فعال بودن در همه ی عرصه ها و شب ها دیر رفتن به خانه نیست، بلکه توجه به این معناست که ما "رنج گریز" شده ایم و خیلی از حرف ها و آرمان ها و کارهای بزرگ در این بستر رنج گریزی امکان تحقیق نخواهد داشت.
#بایگانی