دین آسان است، گاهی بی جهت آن را بر خود پیچیده و سخت میکنیم.
سوال : زندگی غیر از دین است؟
#بایگانی