کوتاه نوشت (برای مشاهده به صفحه مجلس سنا مراجعه کنید)

...
گر ببرد ور بدهد دست دوست
ور بِبَرد ور بنهد مُلک اوست

آنچه خدا خواست همان می‌شود
وانچه دلت خواست نه آن می‌شود# میخوانم رحمةً ، با تاکید روی تنوین
# و هیئ لنا ...