کوتاه نوشت (برای مشاهده به صفحه مجلس سنا مراجعه کنید)
از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن ...
برادرِ جانم، چون لحظات مان به طاعت و توکل بگذرد، نه خوفی داریم و نه حزنی.
ره طولانی و مسیر صعب است. بعَونِه.
تولدت مبارک.