کوتاه نوشت (برای مشاهده به صفحه مجلس سنا مراجعه کنید)
فهمی از صداقت کشف کرده‌ام که پای‌بندی به آن استخوان‌ذوب‌کن است. نعمتی‌ست خود. گام زدن برای شکرش چهارصد برابر(طبق نرخ صرافی جناب ابوالقاسم خان فردوسی) سخت تر.