مطمئنا تنها و تنها زندگی بر مدار تقوا آدمی را به سر منزل مقصود خواهد رساند.
#بایگانی