مثلا بزرگ علوى در توصیفش کتاب نوشت ... چشمهایش
یا محمد رضا عبد الملکیان که اغلب او را از کتاب ادبیاتمان به یاد داریم
(تو چرا می‏جنگی؟
پسرم می‏پرسد،
من تفنگم در مشت،
کوله‏بارم بر پشت،
بند پوتینم را محکم می‏بندم
مادرم، آب و آیینه و قرآن در دست،
روشنی در دل من می‏بارد.....)
در این باب مینویسد:
چشم تو شعر
چشم تو شاعر است
من دزد شعرهای چشم تو هستم

#بایگانی