جناب آقای دکتر روستا آزاد را امروز در مسیر مترو شریف تا دانشگاه دیدم که بدون ماشین شخصی پیاده در حال آمدن به دانشگاه بود.
#بایگانی