آن بانگ بلند صبحگاهی 

وین زمزمه شبانه از توست


من اندُهِ خویش را ندانم

این گریه بی بهانه از توست

#بایگانی