خاک شهیدان عشق گر بشکافی هنوز
  آید از آن کشتگان زمزمه ی دوست دوست
#بایگانی