...
گر ببرد ور بدهد دست دوست
ور بِبَرد ور بنهد مُلک اوست

آنچه خدا خواست همان می‌شود
وانچه دلت خواست نه آن می‌شود# میخوانم رحمةً ، با تاکید روی تنوین
# و هیئ لنا ...