ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی‌خواند صاحب دلی برو بگذشت گفت ترا مشاهره چندست؟ گفت هیچ. گفت پس این زحمت خود چندین چرا همی‌دهی؟ گفت از بهر خدای می‌خوانم. گفت از بهر خدای مخوان.

اگر تو قرآن بدین نمط خوانی

ببری رونق مسلمانی1


1 : سعدی علیه الرحمه

#مجلس_سنا