بمیرم برای برادران غافل و عدالتخواهان محصور که "توسعه" دست و پایشان را بسته و اسیرشان کرده.
#بایگانی