یک استقلالی تیر سابق، که نمیداند چه شده دیگر هیچ میلی به فوتبال و فوتبالی جماعت ندارد، نه این که نخواهد یا عزم ترک این موضوع را کرده، نه ، نامبرده در این مدت هم به زور خودش را پای فوتبال های خارجی و داخلی نشانده اما ، بعد از پنج دقیقه به قدری حوصله اش سر رفته که دیگر تاب تماشا نمانده برایش. شخص مذکور همانی بود که در سال های دور تر بر اثر دعوا با یک پرسپولیسی چنان گازی توسط @مهدی د از وی گرفته شد که هنوز که هنوز است جایش بر کتفش هست ، یا شب بیداری ها و سه چهار مسابقه پشت سر هم دیدن و کوبیدن و رفتن تا منیریه برای یک پیراهن و گشتن فروشگاه های خارجه برای پیراهن های اصل تیم های اروپایی و ... اما وی هنوز که هنوز است واقعا نمی داند چه شده که آن همه تب و تاب به یکباره ناپدید شده و دیگر نمیتواند حتی به آن نگاه کند البته حدس هایی میزند که بماند برای بعد.

#بایگانی